ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

  1. ข้อมูล Social Map จังหวัดกาฬสินธุ์ >>> คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
  2. ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 >>> คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
  3. ข้อมูลสรุปผลการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ปี 2562 >>> คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
  4. ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด >>> คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
  5. ข้อมูลคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 >>> คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
  6. คู่มือประชาชน >>> คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล