Download

Title
แบบคำขอเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 1 file(s)  11 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 21/01/2019 Download
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนฯ ศพค. ปีงบประมาณ 62
 1 file(s)  86 downloads
สตรีและครอบครัว 06/11/2018 Download
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสส.01) ที่่แก้ไขใหม่
 1 file(s)  64 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 19/10/2018 Download
รวมแบบรายงาน ศพค. ปี 61
 1 file(s)  159 downloads
สตรีและครอบครัว 26/04/2018 Download
หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชนปี 61
 1 file(s)  11 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 20/02/2018 Download
ใบสมัคร การประกวดกิจกรรมเยาวชนปี 61
 1 file(s)  9 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 20/02/2018 Download
แนวทางการจัดกิจกรรมขอสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  135 downloads
สตรีและครอบครัว 10/10/2017 Download
รายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
 1 file(s)  51 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 06/09/2017 Download
เอกสารสมัครเยาวสตรีไทยดีเด่น
 1 file(s)  11 downloads
สตรีและครอบครัว 07/07/2017 Download
รายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2559
 1 file(s)  19 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 05/07/2017 Download
แบบกรอกเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
 1 file(s)  38 downloads
สตรีและครอบครัว 04/04/2017 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
 1 file(s)  61 downloads
สตรีและครอบครัว 04/04/2017 Download
แบบเสนอประวัติและผลงาน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
 1 file(s)  217 downloads
สตรีและครอบครัว 04/04/2017 Download
โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
 1 file(s)  26 downloads
สตรีและครอบครัว 04/04/2017 Download
ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐
 1 file(s)  19 downloads
สตรีและครอบครัว 10/01/2017 Download
แบบ สคจ.2560 ส่วนที่2
 1 file(s)  39 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 04/01/2017 Download
แบบ สคจ.2560 ส่วนที่1
 1 file(s)  29 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 04/01/2017 Download
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บแบบ สคจ – อปท
 1 file(s)  18 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 04/01/2017 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการระดับตำบล(โครงการทั่วไป+นักสังคมสงเคราะห์น้อย)
 1 file(s)  136 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 23/12/2016 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ(ระดับอำเภอปีงบ 60)
 1 file(s)  32 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 23/12/2016 Download
เอกสารประกอบการจัดตั้งสภาเด็ก (ล่าสุด)
 1 file(s)  73 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 28/11/2016 Download
เอกสารคุณภาพแห่งชีวิต ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 1 file(s)  7 downloads
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 07/10/2016 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับทุน
 1 file(s)  78 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 06/10/2016 Download
แบบสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน
 1 file(s)  91 downloads
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 22/08/2016 Download
ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
 1 file(s)  45 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 23/12/2015 Download
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 1 file(s)  49 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 23/12/2015 Download
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559
 1 file(s)  60 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 11/12/2015 Download
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดฯ ประจำปี ๒๕๕๙
 1 file(s)  104 downloads
สตรีและครอบครัว 30/11/2015 Download
คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ แบบ กสค1
 1 file(s)  32 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 05/11/2015 Download
แบบ กสส.01
 1 file(s)  40 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 05/11/2015 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 1 file(s)  76 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 03/11/2015 Download
รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ จังหวัดกาฬสินธุ์
 1 file(s)  41 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 21/10/2015 Download
แบบประเมินโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 1 file(s)  65 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 28/08/2015 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดขับเคลื่อนงานสตรีพิการฯ
 1 file(s)  99 downloads
กลุ่มงานคนพิการ 05/06/2015 Download
แบบฟอร์มการยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ
 1 file(s)  85 downloads
กลุ่มงานคนพิการ 05/06/2015 Download
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
 1 file(s)  221 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 29/05/2015 Download
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  64 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  63 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
ระเบียบสภาเด็กและเยาวชนตำบล
 1 file(s)  119 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
ใบสำคัญรับเงิน
 1 file(s)  127 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
แบบฟอร์มการวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการ
 1 file(s)  46 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
แบบฟอร์มการประเมินสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  55 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
 1 file(s)  70 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
 1 file(s)  47 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
 1 file(s)  88 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
(ร่าง)ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  684 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19/05/2015 Download
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลฯ (อปท.) เรียน นายกฯ
 1 file(s)  55 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19/05/2015 Download
หนังสือการจัดเก็บข้อมูลฯ (อปท.) เรียน นายอำเภอ
 1 file(s)  36 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19/05/2015 Download
แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดกาฬสินธุ์
 1 file(s)  52 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19/05/2015 Download
แบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
 1 file(s)  35 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19/05/2015 Download
คู่มือการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น(อปท.) ปี ๒๕๕๘
 1 file(s)  40 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19/05/2015 Download
ไฟล์นำเสนอเกี่ยวกับ พรบ. หอพัก ๒๕๕๘
 1 file(s)  26 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19/05/2015 Download
พระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
 1 file(s)  67 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19/05/2015 Download
ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กับ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
 1 file(s)  55 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19/05/2015 Download
สรุปพระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
 1 file(s)  51 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19/05/2015 Download