Download

Title
รวมแบบรายงาน ศพค. ปี 62
 1 file(s)  74 downloads
สตรีและครอบครัว 15 พฤษภาคม 2019 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น ปี 2562
 1 file(s)  6 downloads
สตรีและครอบครัว 8 พฤษภาคม 2019 Download
หนังสือคัดเลือกแม่ดีเด่น ปี 2562
 1 file(s)  5 downloads
สตรีและครอบครัว 8 พฤษภาคม 2019 Download
แบบคำขอเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 1 file(s)  35 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 21 มกราคม 2019 Download
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนฯ ศพค. ปีงบประมาณ 62
 1 file(s)  207 downloads
สตรีและครอบครัว 6 พฤศจิกายน 2018 Download
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสส.01) ที่่แก้ไขใหม่
 1 file(s)  132 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 19 ตุลาคม 2018 Download
รวมแบบรายงาน ศพค. ปี 61
 1 file(s)  187 downloads
สตรีและครอบครัว 26 เมษายน 2018 Download
หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชนปี 61
 1 file(s)  16 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 20 กุมภาพันธ์ 2018 Download
ใบสมัคร การประกวดกิจกรรมเยาวชนปี 61
 1 file(s)  13 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 20 กุมภาพันธ์ 2018 Download
แนวทางการจัดกิจกรรมขอสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561
 1 file(s)  141 downloads
สตรีและครอบครัว 10 ตุลาคม 2017 Download
รายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
 1 file(s)  58 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 6 กันยายน 2017 Download
เอกสารสมัครเยาวสตรีไทยดีเด่น
 1 file(s)  12 downloads
สตรีและครอบครัว 7 กรกฎาคม 2017 Download
รายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2559
 1 file(s)  20 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 5 กรกฎาคม 2017 Download
แบบกรอกเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
 1 file(s)  38 downloads
สตรีและครอบครัว 4 เมษายน 2017 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
 1 file(s)  65 downloads
สตรีและครอบครัว 4 เมษายน 2017 Download
แบบเสนอประวัติและผลงาน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
 1 file(s)  228 downloads
สตรีและครอบครัว 4 เมษายน 2017 Download
โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
 1 file(s)  27 downloads
สตรีและครอบครัว 4 เมษายน 2017 Download
ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐
 1 file(s)  20 downloads
สตรีและครอบครัว 10 มกราคม 2017 Download
แบบ สคจ.2560 ส่วนที่2
 1 file(s)  40 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 4 มกราคม 2017 Download
แบบ สคจ.2560 ส่วนที่1
 1 file(s)  32 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 4 มกราคม 2017 Download
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บแบบ สคจ – อปท
 1 file(s)  18 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 4 มกราคม 2017 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการระดับตำบล(โครงการทั่วไป+นักสังคมสงเคราะห์น้อย)
 1 file(s)  142 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 23 ธันวาคม 2016 Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ(ระดับอำเภอปีงบ 60)
 1 file(s)  32 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 23 ธันวาคม 2016 Download
เอกสารประกอบการจัดตั้งสภาเด็ก (ล่าสุด)
 1 file(s)  76 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 28 พฤศจิกายน 2016 Download
เอกสารคุณภาพแห่งชีวิต ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 1 file(s)  8 downloads
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 7 ตุลาคม 2016 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับทุน
 1 file(s)  80 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 6 ตุลาคม 2016 Download
แบบสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน
 1 file(s)  92 downloads
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน 22 สิงหาคม 2016 Download
ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
 1 file(s)  45 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 23 ธันวาคม 2015 Download
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 1 file(s)  49 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 23 ธันวาคม 2015 Download
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559
 1 file(s)  60 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 11 ธันวาคม 2015 Download
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดฯ ประจำปี ๒๕๕๙
 1 file(s)  107 downloads
สตรีและครอบครัว 30 พฤศจิกายน 2015 Download
คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ แบบ กสค1
 1 file(s)  34 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 5 พฤศจิกายน 2015 Download
แบบ กสส.01
 1 file(s)  42 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 5 พฤศจิกายน 2015 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 1 file(s)  77 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 3 พฤศจิกายน 2015 Download
รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ จังหวัดกาฬสินธุ์
 1 file(s)  43 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 21 ตุลาคม 2015 Download
แบบประเมินโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 1 file(s)  65 downloads
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 28 สิงหาคม 2015 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดขับเคลื่อนงานสตรีพิการฯ
 1 file(s)  100 downloads
กลุ่มงานคนพิการ 5 มิถุนายน 2015 Download
แบบฟอร์มการยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ
 1 file(s)  88 downloads
กลุ่มงานคนพิการ 5 มิถุนายน 2015 Download
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
 1 file(s)  222 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 29 พฤษภาคม 2015 Download
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  65 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  63 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
ระเบียบสภาเด็กและเยาวชนตำบล
 1 file(s)  120 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
ใบสำคัญรับเงิน
 1 file(s)  139 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
แบบฟอร์มการวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการ
 1 file(s)  47 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
แบบฟอร์มการประเมินสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  55 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
 1 file(s)  71 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
 1 file(s)  47 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
 1 file(s)  88 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
(ร่าง)ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  695 downloads
สภาเด็กและเยาวชน 19 พฤษภาคม 2015 Download
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลฯ (อปท.) เรียน นายกฯ
 1 file(s)  55 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19 พฤษภาคม 2015 Download
หนังสือการจัดเก็บข้อมูลฯ (อปท.) เรียน นายอำเภอ
 1 file(s)  37 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19 พฤษภาคม 2015 Download
แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดกาฬสินธุ์
 1 file(s)  55 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19 พฤษภาคม 2015 Download
แบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
 1 file(s)  37 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19 พฤษภาคม 2015 Download
คู่มือการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น(อปท.) ปี ๒๕๕๘
 1 file(s)  42 downloads
รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ (สคจ.) 19 พฤษภาคม 2015 Download
ไฟล์นำเสนอเกี่ยวกับ พรบ. หอพัก ๒๕๕๘
 1 file(s)  26 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19 พฤษภาคม 2015 Download
พระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
 1 file(s)  67 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19 พฤษภาคม 2015 Download
ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กับ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
 1 file(s)  55 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19 พฤษภาคม 2015 Download
สรุปพระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
 1 file(s)  51 downloads
หอพัก ๒๕๕๘ 19 พฤษภาคม 2015 Download