Download

Title Download
รวมแบบรายงาน ศพค. ปี 61
  1 files      130 downloads
Download
หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมเยาวชนปี 61
  1 files      7 downloads
Download
ใบสมัคร การประกวดกิจกรรมเยาวชนปี 61
  1 files      7 downloads
Download
แนวทางการจัดกิจกรรมขอสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561
  1 files      116 downloads
Download
รายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
  1 files      48 downloads
Download
เอกสารสมัครเยาวสตรีไทยดีเด่น
  1 files      11 downloads
Download
รายงานสถานการณ์สังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2559
  1 files      19 downloads
Download
แบบกรอกเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
  1 files      38 downloads
Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
  1 files      61 downloads
Download
แบบเสนอประวัติและผลงาน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
  1 files      210 downloads
Download
โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
  1 files      26 downloads
Download
ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐
  1 files      18 downloads
Download
แบบ สคจ.2560 ส่วนที่2
  1 files      39 downloads
Download
แบบ สคจ.2560 ส่วนที่1
  1 files      29 downloads
Download
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บแบบ สคจ – อปท
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการระดับตำบล(โครงการทั่วไป+นักสังคมสงเคราะห์น้อย)
  1 files      118 downloads
Download
แบบฟอร์มเสนอโครงการ(ระดับอำเภอปีงบ 60)
  1 files      28 downloads
Download
เอกสารประกอบการจัดตั้งสภาเด็ก (ล่าสุด)
  1 files      69 downloads
Download
เอกสารคุณภาพแห่งชีวิต ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  1 files      7 downloads
Download
แบบการเสนอโครงการขอรับทุน
  1 files      75 downloads
Download
แบบสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน
  1 files      83 downloads
Download
ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
  1 files      45 downloads
Download
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
  1 files      48 downloads
Download
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559
  1 files      59 downloads
Download
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดฯ ประจำปี ๒๕๕๙
  1 files      102 downloads
Download
คำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ แบบ กสค1
  1 files      32 downloads
Download
แบบ กสส.01
  1 files      38 downloads
Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  1 files      73 downloads
Download
รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ จังหวัดกาฬสินธุ์
  1 files      40 downloads
Download
แบบประเมินโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  1 files      60 downloads
Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดขับเคลื่อนงานสตรีพิการฯ
  1 files      99 downloads
Download
แบบฟอร์มการยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้แก่คนพิการ
  1 files      84 downloads
Download
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
  1 files      219 downloads
Download
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
  1 files      63 downloads
Download
เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
  1 files      62 downloads
Download
ระเบียบสภาเด็กและเยาวชนตำบล
  1 files      117 downloads
Download
ใบสำคัญรับเงิน
  1 files      122 downloads
Download
แบบฟอร์มการวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการ
  1 files      46 downloads
Download
แบบฟอร์มการประเมินสภาเด็กและเยาวชน
  1 files      55 downloads
Download
แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก
  1 files      69 downloads
Download
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนาชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์
  1 files      47 downloads
Download
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
  1 files      87 downloads
Download
(ร่าง)ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชน
  1 files      668 downloads
Download
หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลฯ (อปท.) เรียน นายกฯ
  1 files      55 downloads
Download
หนังสือการจัดเก็บข้อมูลฯ (อปท.) เรียน นายอำเภอ
  1 files      36 downloads
Download
แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดกาฬสินธุ์
  1 files      52 downloads
Download
แบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘
  1 files      34 downloads
Download
คู่มือการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น(อปท.) ปี ๒๕๕๘
  1 files      39 downloads
Download
ไฟล์นำเสนอเกี่ยวกับ พรบ. หอพัก ๒๕๕๘
  1 files      26 downloads
Download
พระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
  1 files      67 downloads
Download
ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กับ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
  1 files      55 downloads
Download
สรุปพระราชบัญญัติหอพัก ๒๕๕๘
  1 files      51 downloads
Download