ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ขอให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น

>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม