ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมฯ (11 มีนาคม 2562)

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์