ลงพื้นที่มอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ตำบลสายนาวังอำเภอนาคู และตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม