ขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (27 ธันวาคม 2561)

กรมกิจการสตรีและสถาบันและครอบครัว โดยกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านทางเฟชบุ๊กของกองทุนฯ ในเว็บเพจ “กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันและครอบครัว”

>>>   ดาวน์โหลดเอกสาร