ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ (03 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน

2)  รายชื่อ ตำแหน่ง นิติกร

3)  รายชื่อ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโบายและแผน

4)  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร