ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (06 ก.ย. 61)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   >>>   เลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน