ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2561

       วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาประเด็นประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ มีมติคัดเลือกประเด็นจัดสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. แก้ไขปัญหาความยากจนของสตรี 2. ประเด็นลดความรุนแรงต่อสตรี และ 3. ประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม