ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2561

 

       วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์   นำโดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการ/พิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริม /พิจารณาแผนค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการ และขอความเห็นชอบโครงการของบปกติ จำนวน 1 โครงการ 1 องค์กร โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม