9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.

 

       วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 5 ราย ตามโครงการ “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่ 1. เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จำนวน1 ราย 2. องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จำนวน 1 ราย 3. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จำนวน 1 ราย และ 4. เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จำนวน 2 ราย โดยผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้อวยพรให้เจ้าหน้าที่มีอายุยืนยาว

>>>>>    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม